Каква е позицията на Байер относно отговорното използване на водата?

Ние в Байер полагаме всички усилия да осигурим устойчиво използване на водата в нашите производствени дейности, при употребата на нашите продукти и по цялата верига на реализация.

По този начин ние използваме водата възможно най-ефективно  по време на производствения процес, пречистваме нашите отпадни води и непрекъснато се стремим да намаляваме или избягваме емисии, които замърсяват околната среда. За сведение повече от две трети от водата, която консумира Байер, се използва  многократно за целите на охлаждане, в някои случаи при затворена циркулация или рециклирана за прясна употреба.


Земеделието  е отговорно  за около 70 % от световното потребление на питейна вода.  Широкото интерпретиране на Байер на понятието „стопанисване на продукта“ включва информиране и, където е удачно, обучаване на фермерите как правилно да използват продуктите за растителна защита на Байер, където и по света да се продават те. Целта е да се предотврати замърсяването на повърхностни води, подземни води и водни басейни. В допълнение, Байер предлага иновативна система за безопасно оползотворяване на остатъци от продукти за растителна защита.

 

Компанията също така насърчава използването на нови, ефективни напоителни системи и ще поставя все по-голям акцент върху дигиталното земеделие в бъдеще, с подробна, изчерпателна информация за условията в средата на отглеждане, която ще помогне на фермерите да оптимизират използването на природни ресурси.

Друг аспект на опазване на водите чисти се отнася до нашите медицински продукти. Фармацевтичните активни вещества могат да навлязат в отпадните води чрез естествено отделяне и неправилна употреба или изхвърляне. Ние строго проверяваме поведението в околната среда на остатъците от лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и се стремим да ги държим на абсолютен минимум. Все повече изследователски проекти се посвещават  на изследване на това как обществото като цяло може да се справи с този проблем. Важно е хората да са наясно, че лекарствените продукти не трябва да се изхвърлят в тоалетната или в мивката. Информация за екологично съвместимия начин за изхвърляне можете да получите от отговорните власти.