Иновации

Научноизследователска дейност и иновации в Байер

Иновациите играят важна роля в преодоляване на бъдещите предизвикателства и са основнен двигател за по-нататъшното развитие на Байер.

Иновациите и уменията на нашите служители формират основата за успеха ни като компания. Ние ръководим иновациите, като непрестанно разработваме нови молекули, технологии и бизнес модели в изследователските си центрове. Инвестираме в научноизследователски проекти, подкрепяйки развитието на служителите ни и разширявайки дейностите си посредством придобивания или сътрудничества с външни партньори. Укрепването на иновативните ни способности ни позволява да адресираме предизвикателствата на нашето време и да постигаме успешен корпоративен растеж.

 

През 2014 г. общо 3,574 млн. евро (2013: 3,406 млн.) са похарчени за научноизследователска дейност. Тази сума представлява 8.5% (2013: 7.9%) от продажбите. Броят на служителите в компанията, завети в научноизследователска дейност, е приблизително 14 000.

 

Освен инвестициите в научноизследователска дейност, Байер насърчава култура на иновации, базирана на отвореност към нови подходи и вътрешно интердисциплинарно сътрудничество. Ние изграждаме национална и международна мрежа от забележителни учени, които допълнително да увеличават опита ни и да разширяват тази мрежа посредством сътрудничества с външни партньори.

 

Нашите сътрудничества и съдружия с водещи университети, обществени изследователски институти и компании-партньори се допълват от инкубатори, краудсорсинг и научни хъбове в Азия и САЩ с цел да се улови външният иновативен потенциал чрез използването на открит подход към иновациите. Някои от нашите сътрудничества се подкрепят от публично финансиране.

 

Ако желаете да научите повече за иновациите в Байер, моля последвайте линка с информация на английски език.