май 29, 2018

Министерството на правосъдието на САЩ одобрява условно предложението на Байер за придобиване на Монсанто

Дейностите на Байер и Монсанто ще бъдат интегрирани, когато продажбите на активи към БАСФ приключат

Леверкузен, 29 май 2018г. – Във вторник Байер получи условно одобрение от aнтитръстовата дивизия към Министерство на правосъдието на САЩ относно предложеното придобиване на Монсанто. “Получаването на одобрение от Министерството на правосъдието на САЩ ни доближава до постигане на нашата цел за създаване на компания лидер в земеделието“, каза Изпълнителният директор на Байер Вернер Бауман. “Ние искаме да помогнем на фермерите в цял свят да отглеждат повече храни по по-отговорен начин“. Сега Байер получи почти всички разрешения, които са условие за приключване на сделката. Компанията очаква да получи оставащите разрешения, които се изискват за приключване на транзакцията съвсем скоро. 

 

Байер ще стане единствен акционер на компанията Монсанто след получаване на оставащите разрешения. Според условното одобрение на Министерството на правосъдието на САЩ, интеграцията между Монсанто и Байер може да се реализира тогава, когато продажбите на активи към БАСФ приключат. Това се очаква в рамките на приблизително два месеца.

 

 

За Байер

Байер е международна компания с опит в областите на науките за живота – здравеопазване и земеделие. Продуктите и услугите на Байер имат за цел да носят полза на хората и да подобрят качеството им на живот. В същото време Групата цели да създаде стойност чрез иновации, растеж и висок потенциал за печалби. Байер съблюдава принципите на устойчиво развитие, както и социалните и етичните си отговорности. През финансовата 2017 г. в Групата работят около 99,800 служители, а компанията реализира продажби в размер на 35.0 млрд. евро. Капиталовите разходи възлизат на 2.4 млрд. евро, а разходите за изследователска дейност и развитие – на 4.5 млрд. евро. За повече информация посетете www.bayer.com

 

Повече информация може да намерите на www.bayer.com.

ha                  (2018-0161E)

 

 

Изявление с предупредителен характер относно информация за бъдещи събития
Някои изявления, съдържащи се в настоящата комуникация, може да съдържат „изявления за бъдещи събития.“ Действителните резултати могат съществено да се различават от тези, прогнозирани в изявленията за бъдещи събития. Факторите, които биха могли да доведат до това реалните резултати съществено да се различават, включват: несигурност относно времето на сключване на сделката; възможността страните да не успеят да постигнат очакваните синергии и оперативната ефективност при вливането в рамките на очакваните срокове или въобще да не успеят успешно да интегрират операциите на Монсанто в тези на Байер; тази интеграция може да е по-трудна, да отнеме повече време или да е по-скъпа от очакваното; приходите след сделката може да са по-ниски от очакваното; оперативните разходи, загубата на клиенти и бизнес смущенията (включващи, но не и ограничаващи се с трудности в поддържането на отношения с работниците и служителите, клиентите или доставчиците) може да бъдат по-големи от очакваното след обявяване на сделката; задържането на някои ключови служители на Монсанто; рисковете, свързани с отклоняването на вниманието на ръководството от текущите бизнес операции, дължащо се на сделката; условията за приключване на сделката да не могат да бъдат изпълнени, или регулаторните одобрения, необходими за извършване на сделката, да не могат да бъдат получени при очакваните условия или съобразно очаквания график; способността на страните да отговорят на очакванията за сроковете, приключването и осчетоводяването и данъчното третиране на вливането; въздействието рефинансирането на заемите, изтеглени поради сключването на сделката, въздействието на дълга, натрупан от Байер във връзка със сделката и потенциалното въздействие върху рейтинга на задлъжнялостта на Байер; ефектите от бизнес комбинацията на Байер и Монсанто, включително бъдещото финансово състояние на обединената компания, оперативните резултати, стратегията и плановете; други фактори, посочени в Годишния доклад на Монсанто по Формуляр 10-К, подаван към Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ („КЦКБ“") за финансовата година, приключила на 31 август 2017 г. и други документи, подадени от Монсанто към КЦКБ, които са налични  на  http://www.sec.gov и на Интернет страницата на Монсанто www.monsanto.com; както и други фактори, изложени в публичните доклади на Байер, които са налични на Интернет страницата на Байер www.bayer.com. Байер и Монсанто не поемат задължение да актуализират информацията в това съобщение, освен ако законът не изисква друго. Предупреждаваме читателите да не се уповават прекомерно на тези изявления за бъдещи събития, които са актуални само към настоящата дата.