май 03, 2018

Първо тримесечие на 2018 г.

Байер: Оперативният бизнес е негативно повлиян от промяната във валутните курсове – Компанията отбелязва значителен напредък в процеса по придобиването на Монсанто

Продажбите на групата нарастват с 2.0% (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото) до 9.138 млрд. евро / Печалбата преди лихви, данъци и амортизации и Еднократни разходи  се понижава на годишна база до 2.896 млрд. евро, поради промяната във валутните курсове, достигайки нивата от предишното тримесечие след елиминиране на промените във валутните курсове / Продажбите на Фармацевтични продукти нарастват (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото) / Резултатите на Консюмър Хелт се понижават според очакванията / Продажбите на КропСайънс запазват силните си нива отпреди година (след елиминиране на разликите във валутните курсове и портфолиото) / Отчита се повишение на продажбите (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото) и печалбата на Енимъл Хелт / Нетният доход се понижава с 6.2% до 1.954 млрд. евро / Основната доходност на акция спада с 1.3% до 2.28 евро / Европейската комисия и други регулаторни власти одобряват условно придобиването на Монсанто /  Прогнозата на Групата за 2018 е потвърдена след елиминиране на промените във валутните курсове

Леверкузен, 3 май, 2018 г. – Оперативният бизнес на Байер е негативно повлиян от промените във валутните курсове през първото тримесечие на 2018 г. Компанията отбелязва повишение на продажбите през първите три месеца на годината след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото. „Наблюдава се повишение в сегментите Фармацевтични продукти и Енимъл Хелт“, коментира Вернер Бауман, председател на Управителния съвет, по време на представянето на междинния доклад в четвъртък. Печалбата преди лихви, данъци и амортизации и  Еднократни ефекти се задържа на нивата от първото тримесечие на предходната година след елиминиране на промените във валутните курсове. Бауман потвърди и прогнозата на Групата за 2018 г. след елиминиране на промените във валутните курсове.

„Стратегически се движим в правилната посока и отбелязваме значителен напредък в процеса по придобиването на Монсанто“, каза той. Тази година Европейската комисия и други регулатори, вкл. тези в Бразилия, Китай и Русия, дадоха своето одобрение за сделката. Това означава, че Байер получи две-трети от необходимите около 30 одобрения от страна на антитръстовите регулатори в подкрепа на сделката. Условията, поставени от ЕК и други регулатори включват продажбата на различни бизнеси под шапката на КропСайънс. Компанията достигна до споразумения по този въпрос с BASF през октомври 2017 г. и април 2018 г. Придобиването на Монсанто остава предмет на обичайни условия за сключване на сделка, вкл. получаване на необходимите регулаторни одобрения. Байер работи в тясно сътрудничество с властите навсякъде по света с оглед да приключи сделката през второто тримесечие на 2018 г.

Инвестиционната компания Темасек придоби 31 милиона нови акции от Байер през април 2018 г., което съответства на около 3.6% от увеличения капитал на компанията, за общо 3 млрд. евро. Приходите от това пласиране на акции ще се вземат предвид при определяне размера на увеличението на акционерния капитал чрез предлагане на права  на записване на акции на вече съществуващи акционери, за да се финансира придобиването на Монсанто.

Продажбите на Групата се увеличават (след елиминиране на разликите във валутните курсове и портфолиото), а печалбата се повлиява негативно от промяната във валутните курсове

Продажбите на Групата  се повишават с 2% през първото тримесечие на 2018 г. (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото; минус 5.6% в отчета) до 9.138 млрд. евро. Печалбата преди лихви, данъци и амортизации и Еднократни ефекти спада с 5.2% до 2.896 млрд. евро. Отрицателният ефект от промяната във валутните курсове намали печалбата с около 160 млн. евро. След елиминиране на тези ефекти, печалбата се изравнява с миналогодишната. Печалбата преди лихви и данъци се понижава с 4.8% до 2.310 млрд. евро след еднократни разходи в размер на 78 млн. евро (102 млн. евро през първото тримесечие на 2017 г.), предимно във връзка с планираното придобиване на Монсанто. Нетният доход спада с 6.2% до 1.954 млрд. евро, а основната доходност на акция от продължаващи дейности отбелязва незначително понижение с 1.3% до 2.28 евро.

Нетният паричен поток от продължаващи оперативни дейности се придвижва нагоре с 19.4% и достига 658 млн. евро, предимно в резултат на понижение на паричните средства, блокирани в оборотен капитал. Нетните финансови задължения спадат с повече от 50% между 31 декември 2017 г. и 31 март 2018 г., до 1.650 млрд. евро, предимно в резултат на парични потоци от продажбата на още акции на Ковестро.

Продажбите на ключови фармацевтични продукти се увеличават

Продажбите на лекарства с рецепта (Фармацевтични продукти) се повишават с 2.9% ( след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото) и достигат 4.075 млрд. евро. „Нашите ключови продукти, допринасящи за растежа, отбелязаха за пореден път изключителен успех“, коментира Бауман. Байер отчита продажби в размер на 1.561 млрд. евро от оралния антикоагулант Xarelto™, лекарството за очи Eylea™, медикаментите за лечение на рак Xofigo™ и Stivarga™ и лекарството за белодробна хипертония Adempas™, отбелязвайки повишение от 14.1% ( след елиминиране на промените във валутните курсове). Продажбите на Xarelto™ растат с 13.0% (след елиминиране на промените във валутните курсове), предимно в резултат на повишени обеми в Европа и Азиатско – тихоокеанския регион. Байер отчита силен подем на продажбите на Eylea™, дължащ се най-вече на по-големи обеми в Европа. Особено отчетливо е повишението при Adempas™ - 21.2% (след елиминиране на промените във валутните курсове), като продажбите са най-силни в САЩ и Европа.

Що се отнася до останалите фармацевтични продукти, продажбите на хормоноотделящата вътрематочна система Mirena™ се повишават стабилно с 13.4% (след елиминиране на промените във валутните курсове), предимно движени от бизнеса в САЩ. Продажбите на лекарството срещу диабет Glucobay™ се повишават с 13.7% (след елиминиране на промените във валутните курсове) благодарение на увеличеното търсене на продукта в Китай. Байер отчита понижение от 15.9% (след елиминиране на промените във валутните курсове) при продажбите на кръвосъсирващите медикаменти Kogenate™/Kovaltry™ след прекратяването на договор с един от дистрибуторите в края на 2017 г. Коригирани с този ефект, продажбите на продукта се повишават с 11.1% (след елиминиране на промените във валутните курсове), а общите продажби на сегмента Фармацевтични продукти се придвижват нагоре с 4.6% (след елиминиране на промените във валутните курсове).

Печалбата преди лихви, данъци и амортизации и Еднократни ефекти в сегмента Фармацевтични продукти спада с 5.8%, до 1.415 млрд. евро (1.2% след елиминиране на промените във валутните курсове). Увеличението на себестойността на продаваните продукти и по-високите разходи за продажби и за Изследователска и развойна дейност са основните причини за намалението на печалбата през посочения период.

Продажбите в направление Консюмър Хелт спадат според очакванията

Продажбите на безрецептурни продукти (Консюмър Хелт) спадат с 2.2% (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото), до 1.409 млрд. евро. „Значителният спад в Азиатско-тихоокеанския регион изигра важна роля тук. Властите в Китай направиха  прекласификация на два от брандовете на Байер за медикаменти за грижа за кожата и ги преместиха от безрецептурния сегмент в рецептурния“, обясни Бауман. Освен това продажбите бяха повлияни от проблеми в снабдяването и продължаващи предизвикателства в Северна Америка.

Продажбите на продуктите за рани и грижа за кожата Bepanthen™/Bepanthol™ нарастват с 10.7% (след елиминиране на валутно-курсовите разлики), като резултатите са особено добри в Бразилия и Европа. Продажбите на пренаталните витамини Elevit™ продължават да се развиват добре и се повишават с 6.1% (след елиминиране на промените във валутните курсове) благодарение на силното търсене в Европа. Продажбите на антихистаминовия препарат Claritin™ запазват нивото си от предходната година след елиминиране на промените във валутните курсове. Нарастването на продажбите в Китай компенсира спада в Япония и бавния старт на сезона на алергиите в САЩ. Бизнесът с продуктите за кожа и интимна хигиена Canesten™ отбелязва значително понижение, като продажбите се сриват с 21.2% (след елиминиране на промените във валутните курсове) в резултат на временни проблеми с доставките.  

Печалбата преди лихви, данъци и амортизации и Еднократни ефекти в сегмента Консюмър Хелт спада с 20.2% до 313 млн. евро и с 11.5% след елиминиране на промените във валутните курсове. Причините за този спад са понижените обеми в резултат на временните проблеми със снабдяването и прекласификацията на продуктите в Китай. Освен това миналогодишните цифри за първото тримесечие включват еднократна печалба в размер на около 34 млн. евро. По-ниската себестойност на продаваните продукти има положителен ефект върху печалбата в сегмента през първото тримесечие на 2018 г.

 

КропСайънс отбелязва ръст в три от четири региона след елиминиране на промените във валутните курсове

Продажбите на КропСайънс са в размер на 2.861 млрд. евро, запазвайки силните си нива от същия период на предходната година след елиминиране на промените във валутните курсове. „Отбелязахме растеж в три от четири региона след елиминиране на промените във валутните курсове, като тези резултати почти компенсират слабото представяне в Европа, Близкия Изток и Африка“, обяснява Бауман. Нарастването е особено забележимо в Азиатско-тихоокеанския регион, като продажбите там се повишават с 10.4% (след елиминиране на промените във валутните курсове). Продажбите в Латинска Америка отбелязват ръст от 4.8 % (след елиминиране на промените във валутните курсове), стимулирани от увеличеното търсене на фунгициди и инсектициди в Бразилия и продължаващото нормализиране на складовите наличности там. 

Сегментите Инсектициди и Други (Семена и маркери) се представят добре, нараствайки съответно с 8.0% (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото) и 12.9% (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото). За разлика от тях, Енвайърментал Сайънс отбелязва 14.3% спад в продажбите (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото) поради по-слаби доставки на продукти към купувача на Консюмър бизнеса. Наблюдава се спад на продажбите и в Обеззаразители(8.4%), Хербициди (6.6%), Зеленчукови семена (6.2%) и Фунгициди (2.0%) след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото.

Печалбата преди лихви, данъци и амортизации и Еднократни ефекти се понижава с 6.5% до 1.042 млрд. евро и с 2.6% след елиминиране на промените във валутните курсове. Спадът в други оперативни приходи и по-високата себестойност на продаваните продукти са сред факторите, които повлияват негативно на печалбата. По-ниските разходи за Изследователска и развойна дейност и обща администрация оказват положителен ефект върху резултатите.

Продажбите на Енимъл Хелт се подобряват, особено в Азиатско-тихоокеанския регион след елиминиране на промените във валутните курсове

Продажбите в сектора Енимъл Хелт нарастват с 3.0% (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото) и достигат 414 млн. евро. Бизнесът в този сегмент се развива особено добре в Азиатско-тихоокеанския регион, като регионът Европа/Близък Изток/Африка е единственият, в който се наблюдава спад. Продажбите на каишките срещу бълхи и кърлежи Seresto™ за пореден път отбелязаха силно нарастване (след елиминиране на промените във валутните курсове – плюс 24.8%). Продажбите на продуктите Advantage™ срещу бълхи, кърлежи и паразити се понижават с 8.2% (след елиминиране на промените във валутните курсове). Печалбата преди лихви, данъци и амортизации и Еднократни ефекти се покачва с 3.0% до 139 млн. евро и с 10.4% след елиминиране на промените във валутните курсове. По-ниските разходи за продажби допринасят за този ръст, но резултатите се повлияват негативно от редица други фактори, сред които промени в Международните стандарти за финансово отчитане (IFRS 15).

Потвърждава се прогнозата на Групата
след елиминиране на промените във валутните курсове

Байер потвърждава прогнозата за оперативните резултати на компанията след елиминиране на промените във валутните курсове, представени през февруари. Компанията очаква продажбите през 2018 г. да се увеличат с нисък до среден едноцифрен процент след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото. Запазва се стремежът за повишение на печалбата преди лихви, данъци и амортизации и Еднократни ефекти и основната доходност на акция със среден едноцифрен процент след корекции за разлики във валутните курсове. Взимайки предвид обменните курсове към 31 март 2018 г., отчетените продажби биха се понижили като цяло през 2018 г. с нисък до среден процент (за разлика от предишните прогнози за запазването им на нивата от предходната година). В абсолютни стойности се очаква продажбите да достигнат ниво малко под 35 млрд. евро (в сравнение с 35 млрд. евро в предишната прогноза). Печалбата преди лихви, данъци и амортизации и Еднократни ефекти би се понижила с нисък до среден едноцифрен процент (за разлика от предишните прогнози за запазването на нивото от предходната година). Прогнозира се основната доходност от акция да запази миналогодишните си нива, каквито бяха очакванията и в предходната прогноза.

Бележка към редакторите:

Таблицата по-долу съдържа ключови данни за Групата на Байер и сегментите ѝ за първото тримесечие на 2018 г.

Пълният доклад за първото тримесечие може да намерите на: www.quarterly-report-2018-q1.bayer.com

Телевизионните редактори може да свалят или поръчат актуални видео материали за Байер безплатно от www.tv-footage.bayer.com.

Изявление с предупредителен характер относно информация за бъдещи събития

Някои изявления, съдържащи се в настоящата комуникация, може да съдържат „изявления за бъдещи събития.“ Действителните резултати могат съществено да се различават от тези, прогнозирани в изявленията за бъдещи събития. Факторите, които биха могли да доведат до това реалните резултати съществено да се различават, включват: несигурност относно времето на сключване на сделката; възможността страните да не успеят да постигнат очакваните синергии и оперативната ефективност при вливането в рамките на очакваните срокове или въобще да не успеят успешно да интегрират операциите на Монсанто в тези на Байер; тази интеграция може да е по-трудна, да отнеме повече време или да е по-скъпа от очакваното; приходите след сделката може да са по-ниски от очакваното; оперативните разходи, загубата на клиенти и бизнес смущенията (включващи, но не и ограничаващи се с трудности в поддържането на отношения с работниците и служителите, клиентите или доставчиците) може да бъдат по-големи от очакваното след обявяване на сделката; задържането на някои ключови служители на Монсанто; рисковете, свързани с отклоняването на вниманието на ръководството от текущите бизнес операции, дължащо се на сделката; условията за приключване на сделката да не могат да бъдат изпълнени, или регулаторните одобрения, необходими за извършване на сделката, да не могат да бъдат получени при очакваните условия или съобразно очаквания график; способността на страните да отговорят на очакванията за сроковете, приключването и осчетоводяването и данъчното третиране на вливането; въздействието рефинансирането на заемите, изтеглени поради сключването на сделката, въздействието на дълга, натрупан от Байер във връзка със сделката и потенциалното въздействие върху рейтинга на задлъжнялостта на Байер; ефектите от бизнес комбинацията на Байер и Монсанто, включително бъдещото финансово състояние на обединената компания, оперативните резултати, стратегията и плановете; други фактори, посочени в Годишния доклад на Монсанто по Формуляр 10-К, подаван към Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ („КЦКБ“") за финансовата година, приключила на 31 август 2017 г. и други документи, подадени от Монсанто към КЦКБ, които са налични  на  http://www.sec.gov и на Интернет страницата на Монсанто www.monsanto.com; както и други фактори, изложени в публичните доклади на Байер, които са налични на Интернет страницата на Байер www.bayer.com. Байер и Монсанто не поемат задължение да актуализират информацията в това съобщение, освен ако законът не изисква друго. Предупреждаваме читателите да не се уповават прекомерно на тези изявления за бъдещи събития, които са актуални само към настоящата дата.