юни 07, 2018

Байер приключи с придобиването на Монсанто

Леверкузен, 7-ми юни 2018 г. –  Байер приключи успешно придобиването на Монсанто в четвъртък. Акциите на американската компания няма да се търгуват на Нюйоркската фондова борса, след като вече Байер е едноличен собственик на Монсанто. Акционерите на Монсанто са получили по 128 щатски долара за акция. Джей Пи Морган подпомогна Байер с процеса по заплащането на покупната цена за най-голямото придобиване в историята на компанията. Съгласно условното одобрение от Министерство на правосъдието на САЩ, интегрирането на Монсанто в Байер може да започне след приключване на прехвърлянето на активи към БАСФ. Очаква се процесът по интергация да започне до приблизително два месеца.

“Днес е значим ден: за нашите клиенти – земеделските производители в цял свят, на които ще можем да помогнем да гарантират и подобрят добивите си; за нашите акционери, тъй като тази сделка има потенциал да генерира значителна стойност; за нашите потребители и обществото, защото ще имаме повече възможности да подпомогнем земеделските производители по света да отглеждат по-здравословна и достъпна храна по устойчив начин.“, каза Вернер Бауман, председател на Управителния съвет на Байер. „Целите ни за устойчивост са  важни, колкото и финансовите ни цели. Стремим се да отговорим на повишената отговорност, до която води лидерската ни позиция в земеделието, както и да задълбочим диалога с обществото.“ 

 

“Финализирането на сделката днес е важен етап за реализацията на визията за създаване на водеща земеделска компания, която да подкрепя производителите в усилията им да бъдат по-продуктивни и устойчиви в полза на нашата планета и потребители.“, каза Хю Грант, досегашният председател и изпълнителен директор на Монсанто. “Гордея се с пътя, който създадохме като Монсанто и очаквам обединената компания да допринесе за прогреса на модерното земеделие.”

 

Лиам Кондън, член на Управителния съвет на Байер, ще ръководи обединената Дивизия Кроп Сайънс когато интергацията започне. До тогава, Монсанто ще оперира независимо от Байер.

 

 

За повече информация, моля посетете www.bayer.com.

tia                   (2018-0183E)

 

 

Изявление с предупредителен характер относно информация за бъдещи събития

Някои изявления, съдържащи се в настоящата комуникация, може да съдържат „изявления за бъдещи събития.“ Действителните резултати могат съществено да се различават от тези, прогнозирани в изявленията за бъдещи събития. Факторите, които биха могли да доведат до това реалните резултати съществено да се различават, включват: несигурност относно времето на сключване на сделката; възможността страните да не успеят да постигнат очакваните синергии и оперативната ефективност при вливането в рамките на очакваните срокове или въобще да не успеят успешно да интегрират операциите на Монсанто в тези на Байер; тази интеграция може да е по-трудна, да отнеме повече време или да е по-скъпа от очакваното; приходите след сделката може да са по-ниски от очакваното; оперативните разходи, загубата на клиенти и бизнес смущенията (включващи, но не и ограничаващи се с трудности в поддържането на отношения с работниците и служителите, клиентите или доставчиците) може да бъдат по-големи от очакваното след обявяване на сделката; задържането на някои ключови служители на Монсанто; рисковете, свързани с отклоняването на вниманието на ръководството от текущите бизнес операции, дължащо се на сделката; условията за приключване на сделката да не могат да бъдат изпълнени, или регулаторните одобрения, необходими за извършване на сделката, да не могат да бъдат получени при очакваните условия или съобразно очаквания график; способността на страните да отговорят на очакванията за сроковете, приключването и осчетоводяването и данъчното третиране на вливането; въздействието рефинансирането на заемите, изтеглени поради сключването на сделката, въздействието на дълга, натрупан от Байер във връзка със сделката и потенциалното въздействие върху рейтинга на задлъжнялостта на Байер; ефектите от бизнес комбинацията на Байер и Монсанто, включително бъдещото финансово състояние на обединената компания, оперативните резултати, стратегията и плановете; други фактори, посочени в Годишния доклад на Монсанто по Формуляр 10-К, подаван към Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ („КЦКБ") за финансовата година, приключила на 31 август 2017 г. и други документи, подадени от Монсанто към КЦКБ, които са налични  на  http://www.sec.gov и на Интернет страницата на Монсанто www.monsanto.com; както и други фактори, изложени в публичните доклади на Байер, които са налични на Интернет страницата на Байер www.bayer.com. Байер и Монсанто не поемат задължение да актуализират информацията в това съобщение, освен ако законът не изисква друго. Предупреждаваме читателите да не се уповават прекомерно на тези изявления за бъдещи събития, които са актуални само към настоящата дата.