Новини

февруари 27, 2019

Байер отчита по-високи продажби и печалба - заема лидерска позиция в областта на земеделието след придобиването на Монсанто
  • Продажбите на Групата нарастват с 4.5% (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото) до 39.586 млрд. евро
  • Печалбата преди лихви, данъци и амортизации и Еднократни ефекти се повишава с 2.8% до 9.547 млрд. евро, повлияна от разлики във валутните курсове в размер на 457 млн. евро
  • Продажбите на Фармацевтични продукти нарастват (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото), а печалбата отбелязва лек спад
  • Консюмър Хелт: продажбите запазват нивата си от предходната година (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото), а печалбата намалява
  • Кроп Сайанс отчита по-добри продажби и значително по-висока печалба в следствие на придобиването на Монсанто, а интеграцията на двете компании отбелязва силно начало
  • Положителният доклад за безопасността на глифозат остава без промяна, като Байер усилено се защитава от образуване на съдебни дела
  • Нетните приходи на компанията възлизат на 1.695 млрд. евро, повлияни от еднократни ефекти
  • Основната доходност от акция е 5.94 евро и надвишава очакванията
  • Нетният финансов дълг възлиза на 35.679 млрд. Евро- отбелязвайки значително подобрение спрямо прогнозите
  • Байер потвърждава прогнозата на Групата за 2019 г. и целите за 2022 г.
още

май 03, 2018
Първо тримесечие на 2018 г.

Байер: Оперативният бизнес е негативно повлиян от промяната във валутните курсове – Компанията отбелязва значителен напредък в процеса по придобиването на Монсанто

Продажбите на групата нарастват с 2.0% (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото) до 9.138 млрд. евро / Печалбата преди лихви, данъци и амортизации и Еднократни разходи  се понижава на годишна база до 2.896 млрд. евро, поради промяната във валутните курсове, достигайки нивата от предишното тримесечие след елиминиране на промените във валутните курсове / Продажбите на Фармацевтични продукти нарастват (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото) / Резултатите на Консюмър Хелт се понижават според очакванията / Продажбите на КропСайънс запазват силните си нива отпреди година (след елиминиране на разликите във валутните курсове и портфолиото) / Отчита се повишение на продажбите (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото) и печалбата на Енимъл Хелт / Нетният доход се понижава с 6.2% до 1.954 млрд. евро / Основната доходност на акция спада с 1.3% до 2.28 евро / Европейската комисия и други регулаторни власти одобряват условно придобиването на Монсанто /  Прогнозата на Групата за 2018 е потвърдена след елиминиране на промените във валутните курсове

още