Новини

февруари 27, 2019

Байер отчита по-високи продажби и печалба - заема лидерска позиция в областта на земеделието след придобиването на Монсанто
  • Продажбите на Групата нарастват с 4.5% (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото) до 39.586 млрд. евро
  • Печалбата преди лихви, данъци и амортизации и Еднократни ефекти се повишава с 2.8% до 9.547 млрд. евро, повлияна от разлики във валутните курсове в размер на 457 млн. евро
  • Продажбите на Фармацевтични продукти нарастват (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото), а печалбата отбелязва лек спад
  • Консюмър Хелт: продажбите запазват нивата си от предходната година (след елиминиране на промените във валутните курсове и портфолиото), а печалбата намалява
  • Кроп Сайанс отчита по-добри продажби и значително по-висока печалба в следствие на придобиването на Монсанто, а интеграцията на двете компании отбелязва силно начало
  • Положителният доклад за безопасността на глифозат остава без промяна, като Байер усилено се защитава от образуване на съдебни дела
  • Нетните приходи на компанията възлизат на 1.695 млрд. евро, повлияни от еднократни ефекти
  • Основната доходност от акция е 5.94 евро и надвишава очакванията
  • Нетният финансов дълг възлиза на 35.679 млрд. Евро- отбелязвайки значително подобрение спрямо прогнозите
  • Байер потвърждава прогнозата на Групата за 2019 г. и целите за 2022 г.
още