Байер е международна компания, работеща в областта на здравеопазването и храненето.  Ние оперираме на глобално ниво и се позиционираме като активен член на обществото във всички общности, в които присъстваме. С това присъствие идва отговорността, към която се придържаме, като следваме ясно дефинирани принципи, изразяващи нашата основна етична философия. Тези принципи определят как оценяваме себе си, както и как искаме да бъдем оценени.

Нашата Харта с етични принципи

Зачитането на човешкото достойнство и човешките права е етичната основа на всичко, което правим. Ние се отнасяме към хората честно и с уважение, независимо от тяхната религия, националност, етнически произход, култура, пол или сексуална ориентация. Ние ценим и насърчаваме разнообразието.

Ние сме убедени, че науката и иновациите са от съществено значение за обществения прогрес, просперитета и вземането на политически решения. Ние стоим зад постоянна научноизследователска и развойна дейност на най-високо ниво и непрекъснато работим за създаване на нови и по-добри продукти, така че да отговорим на нуждите на нашите клиенти и да осигурим ползи за обществото. Заедно с приемането на обществото, нашият ангажимент към науката и иновациите е в основата на икономическия ни успех.

Ние подкрепяме устойчивото развитие и се ангажираме да правим бизнес по икономически, екологичен и социално отговорен начин. Очакваме, че същите стандарти се спазват и от нашите партньори.

Ние приемаме сериозно своята социалната отговорност и участваме в проекти и партньорства с научната общност и обществото, като по този начин създаваме допълнителни ползи.

Ние сме ангажирани с диалог, прозрачност и сътрудничество в отношенията ни с широката общественост.

Ние оценяваме лоялната конкуренция и справедливото отношение към всички заинтересовани страни. Почтеността е в основата на нашите ценности и ние не толерираме незаконна дейност.

Сигурността е наш основен приоритет. Ние се стремим да поддържаме най-високи стандарти за безопасност за продуктите, процесите и работната среда.

Работим, за да осигурим безопасната употреба на нашите продукти и да информираме клиентите си за ползите и рисковете.

Кои ценности обединяват нашите служители?

 

Нашата корпоративна култура е изградена на нашите ценности LIFE, които са здраво свързани с компанията ни и ни осигуряват насоки в ежедневната работа. LIFE означава Лидерство, Почтеност, Гъвкавост и Ефективност.  Всичко, което правим е в съответствие с тези ценности.

Нашите ценности LIFE

Лидерство

 • Да бъдем емоционално ангажирани с хората и да насърчаваме постиженията
 • Да показваме самоинициатива, да вдъхновяваме и мотивираме другите
 • Да поемаме отговорност за задачите и резултатите, успехите и неуспехите
 • Да се отнасяме към другите коректно и с уважение
 • Да даваме ясна, честна и навременна обратна връзка
 • Да решаваме конструктивно конфликтите
 • Да създаваме ценност за нашите акционери, клиенти, сътрудници и за обществото

Почтеност

 • Да бъдем пример за подражание
 • Да спазваме законите, разпоредбите и добрите бизнес практики
 • Да вярваме на другите и да изграждаме отношения, основани на доверие
 • Да бъдем честни и надеждни
 • Да слушаме внимателно и да общуваме пълноценно
 • Да действаме устойчиво: да привеждаме краткосрочните резултати в съзвучие с дългосрочните изисквания 
 • Да полагаме грижи за хората, околната среда и тяхната безопасност

Гъвкавост

 • Активно да управляваме промените
 • Да сме готови да се адаптираме към тенденциите и изискванията на бъдещето
 • Да предизвикваме статуквото
 • Да мислим и действаме ориентирано към нашите клиенти
 • Да търсим възможности и да поемаме пресметнати рискове
 • Да бъдем открити за новото
 • Да бъдем готови да учим през целия си живот

Ефективност

 • Да управляваме разумно и оптимално ресурсите
 • Да се фокусираме върху дейности, които създават стойност
 • Да вършим задачите просто и ефективно
 • Да постигаме резултати със съобразени разходи, навреме и с необходимото качество
 • Да ускорим вземането на най-добри решения
 • Да поддържаме постоянство в работата си
 • Да си сътрудничим за намиране на по-добри решения