Познавай фактите

Каква е целта на Кодекса за оповестяване на EFPIA

Байер напълно подкрепя по-голямата прозрачност във взаимоотношенията между фармацевтичната индустрия и медицинските специалисти и здравните организации, в резултат на което гарантира спазването на Кодекса за оповестяване на EFPIA по отношение на дейността си.

40 Водещи европейски компании в 33 държави спазват Кодекса за оповестяване на EFPIA
Кодексът за оповестяване на EFPIA (пълно наименование: Кодекс на EFPIA за оповестяване на предоставяне на стойност от фармацевтичните компании към медицинските специалисти и здравните организации) е доброволен ангажимент, който изисква всички компании-членки на EFPIA да оповестяват предоставяне на стойност към медицински специалисти и здравни организации. Съгласно този кодекс всички компании-членки на EFPIA, включително Байер, ще публикуват всички преки или непреки, парични или непарични предоставяния на стойност, свързани с разработването и разпространението на лекарствени продукти по лекарско предписание в хуманната медицина. Първите оповестявания, свързани с плащания направени през 2015 г., ще бъдат направени най-късно до юни 2016 г. Този процес на оповестяване ще се повтаря за всеки отчетен период през следващите години.

Ниво на компенсация
Медицинските специалисти са компенсирани за опита си и професионалните услуги, които предоставят на фармацевтичната индустрия. Нивото на плащанията и предоставянето на стойност зависи от вида дейност, експертизата, и количеството време. Допустимите суми зависят от различни фактори, например местното ниво на доходите, приложимото законодателство и съществуващите кодекси. Основният принцип е честно възнаграждение съгласно пазарната стойност за получените услуги, за да се гарантира, че хонорарите не са погрешно използвани за неправомерно оказване на влияние върху медицинските специалисти при решенията относно лечението, които прилагат.

Индивидуално или обобщено оповестяване?
Предоставянето на стойност към медицинските специалисти ще бъде оповестявано индивидуално или обобщено. Тъй като Кодексът за оповестяване на EFPIA е задължение, създадено от индустрията, законодателството за защита на личните данни в повечето европейски държави позволява индивидуалното оповестяване единствено след изричното съгласие на медицинския специалист. В случай че медицински специалист не даде своето съгласие за индивидуално оповестяване, то предоставянето на стойност към него/нея ще бъде докладвано обобщено. В някои държави трябва да бъде получено съгласие и от здравните организации. Предоставянето на стойност в сферата на „Научноизследователската и развойна дейност” винаги ще се оповестява обобщено, съгласно регламентираното в Кодекса за оповестяване на EFPIA.

Защита на личните данни
Байер напълно спазва принципите за защита и сигурност на личните данни. Затова предприемаме множество стъпки, за да защитим данните в съответствие с политиките за защита на данните, наложени и следени от властите на местно и глобално ниво. Освен това, данните се оповестяват само ако съответният медицински специалист е предоставил изричното си писмено съгласие. Прилагат се механизми за висока сигурност на информацията, за да се гарантира, че личните данни са защитени срещу външни атаки и манипулация. В допълнение към това, достъпът до всякакви данни, свързани с разкриването на лична информация, е ограничен вътрешно до служители, отговорни за събирането на данните и изготвянето на докладите

Пълно оповестяване
Ние вярваме, че само пълното оповестяване предоставя точна картина на нашите взаимоотношения с медицинските специалисти, поради което няма да разкриваме частични данни на индивидуално ниво. Всяко несъгласие за оповестяване на специфична дейност се третира от Байер като общ отказ по отношение на оповестяването на информация. Вместо това всички предоставяния на стойност ще бъдат оповестени обобщено според образеца за докладване на EFPIA.