Извършване на бизнес дейността според приложимите правните норми и корпоративни правила

I. Политиката за корпоративна законосъобразност поставя основата

Байер се стреми да успява в сегашната високо конкурентна среда с помощта на своята иновативност, високо качество, благонадеждност и почтеност. Това означава, че в компанията се спазват, както специфичните за компанията правила, така и установените нормативни разпоредби в страните, в които Байер развива своя бизнес. Политиката за корпоративна законосъобразност стои в основата на всичко това. Тя поставя фокус върху няколко основни принципа, които са от изключително голямо значение на практика.

 

II. Принципи

Байер АГ съблюдава приложимото право, включително международното право, и изисква от служителите и бизнес партньорите си да правят същото. Настоящата политика представя някои основни принципи със съществено практическо значение.

 

III. Реализиране на политиката

 1. Лоялна конкуренция Байер е компания, чиято дейност се основава изцяло на принципите на свободната конкуренция, и по-специално на стриктното спазване на антитръстовото законодателство.
 2. Почтеност в бизнес сделките. Корупционните практики няма да бъдат толерирани.
 3. Принципи на устойчиво развитие. Байер осъзнава отговорността си да опазва здравето и да гарантира безопасността на хората, както и да се грижи за околната среда.
 4. Спазване на правилата за международна търговия. Разпоредбите на всички национални и международни правила за международна търговия трябва да бъдат спазвани.
 5. Защита на информация, която би могла да доведе до финансови спекулации. Всеки служител е длъжен да пази в тайна служебна информация, която би могла да повлияе на цените на акциите на компанията.
 6. Поддържане на точна и прозрачна счетоводна политика. Основните бизнес процеси трябва да бъдат документирани коректно посредством вътрешна система за контрол. Трябва да бъдат въведени вътрешни контролни процедури, които да осигурят правилното описание на всички важни елементи при транзакциите от счетоводна гледна точка.
 7. Честни и почтени отношения на работното място. Всички служители на Байер трябва да се отнасят приятелски, обективно, честно и с уважение към останалите колеги и към трети лица. Дискриминацията и негативното отношение от всякакъв вид няма да бъдат толерирани.
 8. Защита на правата на интелектуалната собственост на Байер и спазване на чуждите права. Конфиденциална информация за компанията не бива да бъде предоставяна на трети страни или да се оповестява публично. Служителите на Байер също трябва да спазват правата на интелектуалната собственост на другите компании.
 9. Разделяне на корпоративните и лични интереси Всеки служител трябва да разделя личните си интереси от тези на компанията. Взимането на решения, свързани с избора на персонал и бизнес отношения с трети страни, трябва да бъде основано само на обективни критерии.
 10. Сътрудничество с властите Байер се стреми към кооперативност при взаимоотношенията си с властите и правителствените институции. Цялата информация, предоставена на властите, трябва да бъде точна и пълна, както и да бъде поднесена открито и разбираемо.
  1. Компанията предоставя на служителите си възможност да използват всички необходими източници на информация, както и да потърсят съвет при нужда, с цел спазването на законовите изисквания и вътрешните правила на компаниятa.
  2. Всеки ръководител трябва да организира дейността си така, че да гарантира спазването на корпоративните правила, приложимото право и Политиката за корпоративна законосъобразност.
  3. Във всички холдингови компании, подразделения, компании за вътрешни услуги и компании в отделните държави трябва да бъде назначен Compliance Officer - отговорен служител, съблюдаващ спазването на корпоративната законосъобразност. Неговите задължения са свързани с предоставяне на консултации и провеждане на обучения по въпроси на корпоративната законосъобразност, както и проверката на докладвани случаи на нарушение на правилата на корпоративната законосъобразност.
  4. Всички служители са задължени незабавно да докладват всички нарушения на Политиката за корпоративна законосъобразност.
  5. Отделът за корпоративен одит ще контролира периодично ефективността на прилагането на Политиката за корпоративна законосъобразност.